کاهش 18 درصدی قیمت اتریوم در 4 روز؛ آیا سطح حمایت کلیدی حفظ خواهد شد؟ | همتاپی