نیروگاه‌ها تنها با رعایت تعرفه، می‌توانند در استخراج ارزهای دیجیتال فعالیت کنند
ارزهای دیجیتال راهکاری برای رشد اقتصادی در شرایط تحریم