قوانین تجارت الکترونیک

زمان مطالعه: 2 دقیقه

متن کامل قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382

 باب اول- مقررات عمومی

بحث اول – قلمرو شمول قانون

ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود.

فصل دوم – تعاریف

ماده 2- الف –داده پیام (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب-  اصل ساز  (Originator): منشا اصلی  داده پیام  است که  داده پیام  به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص  داده پیام  به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

ج-  مخاطب  (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی  داده پیام  را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با  داده پیام  به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

د-  ارجاع در داده پیام  (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از  داده پیام  عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزیی از  داده پیام  محسوب می‌شود.

ه –  تمامیت داده پیام  (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر  داده پیام . اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت  داده پیام  وارد نمی‌کند.

و-  سیستم رایانه ای   (Computer system): هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری- نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار  داده پیام  عمل می  کند.

ز-  سیستم اطلاعاتی  (Information): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش  داده پیام  است.

ح-  سیستم اطلاعاتی مطمئن  (Secure Information system): سیستم اطلاعاتی است که: 1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. 2- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد. 3- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد. 4- موافق با رویه ایمن باشد. ط- رویه ایمن (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت  داده پیام  منشاء و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی  داده پیام  از یک زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری،‌ روشهای تصدیق با پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه، انجام شود.

ی-  امضای الکترونیکی  (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به  داده پیام  است که برای شناسایی امضاء کننده  داده پیام ، مورد استفاده قرار می گیرد.

ک-  امضای الکترونیکی مطمئن  (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد.

ل – امضاء کننده (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.

م – شخص (Person): اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی و یا سیستم‌های رایانه ای تحت کنترل آنان.

ن –  معقول  (سنجش عقلانی): (Reasonableness Test)   با توجه به اوضاع و احوال مبادله  داده پیام  از جمله: طبعیت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در مورد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می شود.