در خدمت برنامه نویسان
با مستندات API همتاپی

about line

این سرویس به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت، از صبر و شکیبایی شما متشکریم.

Welcome to hamtapay api documentation
-------------------------------
- import { getAccountBalance } from 'hamtapay_factory';
- const userAccountBalance = getAccountBalance( PUBLIC_KEY );
- console.log(userAccountBalance)