بانک مرکزی ایران در حال طراحی و تولید ارز دیجیتال ملی