من علیرضا هستم، چنگ زده‌ام به احتمالات برای شنا کردن در مسیری که از عدم قطعیت ساخته شده؛ در این مسیر همیشه به فکر خلق ارزش برای مخاطب احتمالی خود بوده‌ام. ساده بگویم: وقتتان را میگیرم تا به دانشتان بیافزایم.

    دیگر نویسندگان