با ادامه روند افزایش قیمت اتریوم، سختی شبکه اتریوم رکورد جدیدی ثبت کرد | همتاپی