کاردانو یا شیبا | همتاپی
ترون بهتر است یا ریپل | همتاپی