علی رغم احساسات ضد اجتماعی، آینده ارزهای دیجیتال قابل پیش بینی است