ارز دیجیتال ملی در کشور به صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد | همتاپی