برای اولین بار در 3 ماه گذشته شاخص ترس و طمع، «طمع شدید» را نشان می‌دهد | همتاپی