اقتصاد دیجیتال به زودی جایگاه اقتصاد نفت را خواهد گرفت