السالوادور برای اولین بار با استفاده از انرژی آتشفشان بیت کوین استخراج کرد | همتاپی